List of Members

Benefactor Members
(As of October 2022, in order of the Japanese syllabary)

 • Akiba Midori
 • Azmax
 • Iikura Mitsuhiko
 • Uesawa Jin
 • Caron Inna
 • Kawano Mami
 • Kawarai Miyako
 • Kikuchi Masatoshi
 • Kimura Kodai
 • Alan Cannon
 • Kubota Mineki
 • Kurata Banri
 • Kobayashi Yoshiaki
 • Komatsu Takayoshi
 • Lillian Rusing
 • Sakuta Yuta
 • Sato Tomohiko
 • Taniguchi Yuichi
 • Chessen Matt
 • Nakamura Takahiro
 • Nemoto Tatsuya
 • Higa Chiaki
 • Fujinuma Koichi
 • Muto Bunnosuke
 • Murakami Manabu
 • Yoshikawa Maria
 • Richard Lamb
 • Waka Joni
 • Anonymous